FAQ

Najczęściej zadawane pytania

1Kto ma obowiązek zakupienia urządzenia fiskalnego?
Obowiązek prowadzenia ewidencji z wykorzystaniem kas fiskalnych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29 listopada 2012 r., które weszło w życie 1 stycznia 2013 r. Podlegają mu podatnicy świadczący usługi na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych:
 • których kwota obrotu z powyższego tytułu w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 20000 zł,
 • którzy w poprzednim roku zaczęli osiągać obrót na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych i kwota ich obrotu przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, 20000 zł.
 • którzy po 31 grudnia 2012 zaczęli osiągać z powyższego tytułu obrót i przewidywany obrót przekroczy w roku podatkowym 20000 zł.
Ponadto od pierwszego dnia prowadzenia działalności obowiązek rejestrowania obrotów detalicznych na kasie fiskalnej maja przedsiębiorstwa, które:
 • zajmują się sprzedażą:
  • zespołów, podzespołów i części samochodowych,
  • elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, sprzętu fotograficznego,
  • wyrobów z metali szlachetnych lub z ich domieszką,
  • płyt CD i DVD oraz niektórych innych nagranych nośników informatycznych,
  • paliw płynnych,
  • napoi alkoholowych i wyrobów tytoniowych.
 • świadczą usługi w zakresie:
  • przewozu osób i ładunków taksówkami,
  • pasażerskich przewozów regularnych i nieregularnych.
2Jak uzyskać ulgę z tytułu zakupu urządzenia fiskalnego?
Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Warunkiem skorzystania z ulgi jest:
 • dokonanie zakupu i fiskalizacji kasy przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej,
 • zgłoszenie o miejscu instalacji kasy fiskalnej do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji,
 • złożenie przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania,
 • dopełnienie wstępnego i kontrolnych przeglądów kasy,
 • zapłata całości należności za kasę lub kasy oraz posiadanie dowodu zapłaty za te kasy,
 • rozpoczęcie ewidencjonowania w terminie ustawowym.
3Jak długo przechowywać kopię paragonów fiskalnych?
Do 31 grudnia 2011 r. przedsiębiorcy mają możliwość przechowywania kopii paragonów fiskalnych przez dwa lata, licząc od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż. Od 2012 roku paragony znów będzie trzeba trzymać przez 5 lat tj. do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
4Czy należy codziennie wykonywać raporty dobowe?
Raport dobowy należy wykonać w dniu kiedy na kasie rejestrowana była sprzedaż. Jeżeli danego dnia nie dokonywaliśmy sprzedaży nie wykonujemy raportu dobowego.
5Co to jest fiskalizacja urządzenia fiskalnego?
Fiskalizacja jest jednorazową i nieodwracalną operacją polegającą na trwałym zapisie numeru NIP podatnika do modułu fiskalnego. Powoduje przełączenie kasy w tryb fiskalny, w którym raporty dobowe zawierające sprzedaż dzienną, zapisują się do pamięci fiskalnej. Fiskalizacji dokonuje uprawniony serwisant na wiosek użytkownika kasy. W ciągu 7 dni od fiskalizacji należy dokonać zgłoszenia instalacji i serwisu w Urzędzie Skarbowym właściwym dla podatnika.
6Jak zarejestrować na kasie zwrot towaru?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasada działania kasy fiskalnej nie przewiduje zwrotów, czy też anulowania zakończonego paragonu. W przypadku zwrotu towaru z oryginałem paragonu należy dokonać korekty ręcznej w dokumentacji księgowej.