KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: System Plus z siedzibą w Kielcach,
ul. Hoża 100, 25-618 Kielce, NIP: 6572153788, adres e-mail: system_plus@poczta.fm
nr telefonu: +48 413462562.

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się poprzez adres e-mail: 
system_plus@poczta.fm lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia i wykonania umowy;

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu kontaktu, promowaniu naszych towarów i usług lub w celach statystycznych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji każdego
z powyższych celów.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

a) podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa;
b) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, marketingowe, pocztowe, kurierskie, prawne oraz księgowe;

c) podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez następujący okres:

a) w przypadku niezbędności danych do zawarcia lub wykonania umowy przez okres niezbędny dla zawarcia i wykonania umowy, a po jej ustaniu przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;

b) w przypadku niezbędności danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez okres niezbędny do jego wypełnienia wynikający z przepisów prawa;

c) w przypadku przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo

do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.